Herbalife’i privaatsuspoliitika

Viimati läbi vaadatud: 17. oktoobril, 2016

Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse ettevõttele Herbalife International of America, Inc. ja sellega seotud üksustele USA-s (“Herbalife”). Seda kohaldatakse kõigile isikuandmetele (määratletud allpool), mida Herbalife kogub läbi online võimaluste ja mobiilirakenduste (“Saidid”), kus käesolev privaatsuspoliitika postitatud on. Seda kohaldatakse ka isikuandmetele, mida Herbalife kogub läbi offline meetodite, nagu näiteks siis, kui Distribuutor esitab meile taotluse staatuse saamiseks või kui klient helistab meie teeninduskeskusesse. Kui ei ole näidatud teisiti, siis ei kohaldata käesolevat poliitikat Distribuutori poolt kogutud ja kasutatud andmetele, mille Distribuutor on saanud otse kliendilt.

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärgiks on teavitada teid erinevat liiki andmetest, mida me võime koguda, kuidas neid andmeid võidakse kasutada, kellega sellist teavet võidakse jagada, teie valikutest seoses kogumisega, selliste andmete kasutamisest ja jagamisest, teie võimalusest nimetatud andmetele ligi pääseda ja neid korrigeerida ning turvaprotseduuridest, mida me nimetatud andmete kaitsmiseks kasutame.

1. Milliseid andmeid Herbalife kogub?

Isikuandmeid, mida te otse meile edastate

Erinevatel juhtudel võite te otse Herbalife’ile edastada teatud tüüpi “isikuandmeid” (nt. teie ees- ja perekonnanimi, postiaadress, linn, riik, postiindeks, telefoninumber, e-posti aadress, krediitkaardi ja pangaandmed). Näiteks võite te edastada meile selliseid andmeid, kui kasutate Saite või kui otsustate hakata Herbalife’i Sõltumatuks Distribuutoriks (“Herbalife’i Distribuutor” või “Distribuutor”) või Herbalife’i Eelistatud Partneriks (“Partner”). Kui te nõutud andmeid meile ei edasta, siis ei saa me teatud juhtudel pakkuda teile teenust, mida olete palunud.

Kui avalikustate meile mis tahes teise isiku isikuandmeid, siis peab teil olema selle isiku nõusolek selliste andmete avalikustamiseks meile.

Andmed teie seadme ja Saitide kasutamise kohta

Me võime teatud andmeid koguda ka automaatselt, nagu näiteks interneti protokoll (IP) aadressid, brauseri tüüp, interneti teenuse pakkuja (ISP), viitamis/väljumislehed, operatsioonisüsteem, kuupäeva/aja templid ja/või klikkide andmed, et analüüsida trende, hallata Saite ja parandada Saitide funktsioone ja sisu. Me kasutame standardseid interneti tehnoloogiaid, nagu küpsised ja veebimajakad, et neid andmeid koguda nagu on selgitatud allpool küpsiseid käsitlevas alajaotuses.

Me võime koguda ka andmeid asukoha kohta, nagu näiteks mobiiliseadme GPS signaal või andmed teie lähedal asuvate WiFi-punktide ja mobiilimastide kohta, mida saadetakse meile, kui te kasutate teatud Saite. Me kogume selliseid andmeid üksnes teie selgelt väljendatud nõusolekul. Te võite loobuda sellisest asukoha andmete kogumisest oma mobiiliseadme kaudu, kohandades vastavalt oma seadme seadeid.

Kolmandatelt pooltelt pärinevad andmed

Me võime saada lisaandmeid teie kohta avalikult ja kaubanduslikult saadavalolevatest allikatest ja teistelt kolmandatelt pooltelt. Mõningatel juhtudel võivad ka Partnerid jagada andmeid oma klientide kohta Herbalife’iga. Me võime kõiki meile laekuvaid andmeid teie kohta kombineerida ning kasutada või avalikustada seda vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisile.

2. Kuidas Herbalife minu andmeid kasutab?

Me kasutame teie kohta kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel, sealhulgas: teie poolt soovitud toodete, teenuste ja toetuse pakkumine; teie tehingute töötlemine ja tellimuste edastamine; infovahetus seoses teie konto või tehingutega, muudatused meie eeskirjades ja muudes haldusküsimustes, või teie küsimused või kommentaarid; et paremini mõista teie huvisid, et pakkuda teile reklaaminfot, asjakohaseid materjale, ülevaateid, küsimustikke ja muid materjale vastavalt kohalduvatele seadustele ja valikutele ning kontrollile, mille olete kindlaks määranud; oma toodete, teenuste ja tegevuste parandamine; ettevõtte reeglitele ja eeskirjadele ning seadustele vastavuse tagamine, või nii nagu me leiame vajaliku toetada, kehtestada või kaitsta meie enda ja teiste õigusi, privaatsust, ohutust ja vara. Me kasutame neid andmeid ka selleks, et valideerida Herbalife’i Distribuutorite poolt teostatud müüki ja samuti Herbalife’i vastavuseesmärkidel. Sel eesmärgil võib Herbalife või tema poolt volitatud kolmandad pooled teiega otse ühendust võtta.

Partnerite andmeid võidakse kasutada ka selleks, et toetada, arvutada ja jälgida teie toodete allahindlust ja edastada teile andmeid erikampaaniate kohta. Andmeid Herbalife’i Distribuutorite kohta võidakse kasutada ka selleks, et toetada, arvutada ja jälgida allahindlusi, sissetulekuid ja boonuseid, et väljastada teile makseid ja esitada maksuametile aruandeid sissetulekute kohta, et pakkuda koolitust, et säilitada Müügi- ja turundusplaani korrektne funktsioneerimine ning tagada vastavus kohalduvate seaduste ja ettevõtte eeskirjade, kavade ja lepingutega, sealhulgas Distribuutori staatuse saamise taotlus ja leping.

3. Kellega Herbalife minu andmeid jagab?

Seotud üksuste ja koostööpartneritega

Me võime teie andmeid jagada meiega seotud üksustega (ettevõtted, kes kontrollivad Herbalife’i või keda kontrollib Herbalife või kes on koos Herbalife’iga ühise kontrolli all), samuti valitud koostööpartneritega. Need üksused võivad kasutada teie andmeid, et teha oletusi teie huvide kohta ja nad võivad edastada teile eripakkumisi, kampaaniaid, reklaami ja muid materjale.

Tarnijad ja teenuse pakkujad

Me võime teie andmeid jagada tarnijatega, kes tegutsevad meie nimel. Näited sellisest tegevusest on: tellimuste täitmine, pakkide kättetoimetamine, e-posti haldus, krediitkaardimaksete töötlemine ja klienditeeninduse pakkumine.

Herbalife’i Sõltumatud Distribuutorid

Kui te olete Herbalife’i Distribuutor või Partner, siis võime me teie andmeid jagada teiste Herbalife’i Distribuutoritega, sealhulgas aruanded alaliinide kohta, mis sisaldavad andmeid teiste Distribuutorite ja Partnerite kohta Herbalife’i Distribuutori alaliinis. (Alaliini organisatsioon koosneb kõikidest Distribuutoritest ja Partneritest, keda antud Distribuutor isiklikult sponsoreerinud on, ja edasi kõigist isikutest, keda on sponsoreerinud järgmised Distribuutorid.) Seoses aruandes sisalduvate andmetega residentide kohta, kelle elukoht on väljaspool USA-d, sealhulgas Euroopa Liidu residendid, oleme me kasutusele võtnud vastavad meetmed, et kaitsta nende andmeid kooskõlas kohalduvate seadustega. Alaliini aruandeid edastatakse Distribuutoritele rangelt konfidentsiaalsena ning selle ainsaks eesmärgiks on Distribuutorite toetamine nende Herbalife’i äride edasiarendamisel.

Kui te olete klient, siis võite te oma isikuandmeid Distribuutoritega jagada, et nad saaksid teile teie poolt soovitud tooteid ja teenuseid pakkuda. Näiteks, kui te kasutate mõnda meie Saiti, nagu näiteks GoHerbalife.com ja Weight Loss Challenge Site (herbalifewlc.com), siis võidakse teie andmeid jagada ühe või enama Distribuutoriga nagu näiteks Distribuutor, kes on teile konsultandiks programmi Weight Loss Challenge raames. Kui te osalete Tervisliku elustiili klubis, siis võime jagada teie andmeid Distribuutoriga, kes organiseerib Tervisliku elustiili klubi. Herbalife’i Distribuutorid, kes saavad teie andmed, on seotud Partnerluslepinu tingimuste ning selles sisalduvate privaatsust ja andmekaitset puudutavate punktidega. Mõned nendest Distribuutoritest võivad asuda riigis, kus ei pakuta samal või sarnasel tasemel andmekaitset nagu on kasutusel teie riigis. Kuid siiski on Herbalife võtnud tarvitusele mõistlikud meetmed, et tagada andmete konfidentsiaalsus.

Juriidiline ja vastavusavalikustamine

Lisaks võime teie isikuandmeid avalikustada:

  • kui seda nõuab seadus, näiteks selleks, et järgida kohtukutset, juriidilisi menetlusi või sarnaseid juriidilisi protsesse, sealhulgas avalikustamine volitatud kolmanda poole audiitoritele; või
  • kui me heas usus usume, et avalikustamine on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, teie või teiste isikute ohutuse kaitsmiseks, pettuse uurimiseks või ärahoidmiseks või valitsusepoolsetele päringutele vastamiseks, ükskõik kas see on juriidiliselt nõutav või mitte.

Äri üleminekud

Me võime teie isikuandmeid jagada, kui Herbalife on seotud ühinemise, omandamise või varade müügi või üleminekuga või pankrotiga, mis on ebatõenäoline.

Teised osapooled koondatud kujul

Me võime teie andmeid jagada kolmandate osapooltega koondatud või deindentifitseeritud kujul.

Teised osapooled teie nõusolekul

Lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud jagamistele võime me teie kohta käivaid andmeid jagada teiste kolmandate osapooltega muul moel, kui te annate selliseks jagamiseks nõusoleku.

4. Kuidas Herbalife minuga suhtleb?

Kui te olete Herbalife’i Distribuutor, Partner või Herbalife’i Distribuutori klient, siis võib Herbalife teiega e-posti, posti, telefoni või muu vahendi teel regulaarselt suhelda, et pakkuda teile soovitud tooteid ja teenuseid ja/või seoses teie Herbalife’i äri puudutavate küsimustega (kui te olete Distribuutor).

Lisaks, kui te tellite meie uudiskirja(sid), siis võite te saada perioodilist teavet Herbalife’i äri, toodete, teenuste, eripakkumiste ja Herbalife Family Foundation’i kohta. Herbalife’i Distribuutorid ja Partnerid võivad hallata elektroonilist uudiskirjaga seonduvat suhtlust oma MyHerbalife konto tellimiskeskuses. Lisaks on võimalik seda laadi info saamine igal hetkel lõpetada, järgides suhtluses toodud juhiseid.

5. Kas minu isikuandmed on kaitstud?

Me astume mõistlikke samme selleks, et tagada teilt kogutud isikuandmete täpsus, ajakohasus ja kaitstus. Kahjuks ei saa mis tahes interneti teel teostatud andmeedastust pidada 100% turvaliseks ja kuigi me püüdleme selle poole, et teie isikuandmed oleksid kaitstud, ei saa me garanteerida ega tagada nende täielikku turvalisust.

6. Kuidas ma pääsen oma isikuandmetele ligi või saan neid parandada?

Kui te soovite muuta või kontrollida isikuandmeid, mida olete läbi Saitide esitanud, siis võite teatud juhtudel minna ühele neist Saitidest ja oma andmeid uuendada. Herbalife’i Distribuutorid ja Partnerid saavad oma andmetele ligi pääseda ja neid uuendada oma isikliku MyHerbalife konto kaudu. Kui teil ei õnnestu oma andmeid online’is uuendada, siis võtke palun meiega ühendust nii, et saaksime teie andmeid uuendada. Meie kontaktandmed on toodud allpool. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et täita kõik sedalaadi palved. Juhtudel, kus klient ostab tooteid offline’is, otse Herbalife’i Distribuutorilt, ei pruugi meil olla ligipääsu kliendi isikuandmetele ja te peate oma Distribuutoriga otse ühendust võtma.

7. Rahvusvahelised edastused

Saitide peakorterid asuvad Ühendriikides. Palun olge teadlik, et andmeid, mida te meile edastate või mille me saame teiepoolse Saitide kasutamise tulemusena, võidakse koguda teie riigis ja seejärel edastada teise riiki kooskõlas kohalduvate seadustega. Saitide kasutamisega annate oma nõusoleku andmete töötlemiseks vastavalt käesolevas poliitikas kirjeldatud sätetele.

8. Laste andmed.

Saidid on üldisele avalikkusele mõldud veebilehed, mis ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele. Me ei kogu, kasuta ega levita teadlikult mis tahes alla 13-aastaste laste isikuandmeid, kui see ei ole seadusega lubatud. Kui te arvate, et me oleme Saitidel võib olla kogunud teie lapse andmeid, siis võtke palun ühendust aadressil privacy@herbalife.com ja me teeme mõistlikke jõupingutusi, et kustutada need meie andmebaasist, kui seadus seda nõuab.

9. Küpsised ja jälgimine.

Herbalife, samuti teatud kolmandad pooled, kes edastavad oma sisu ja muid funktsionaalsusi meie Saitidel, kasutavad erinevatel eesmärkidel küpsiseid, veebimajakaid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid, mille hulka kuuluvad trendide analüüsimine, veebilehtede haldamine, kasutajate liikumise jälgimine veebilehtedel ja demograafiliste andmete kogumine kasutajate baasi kohta tervikuna.

Küpsised on väiksed infokillud, mis salvestatakse arvuti kõvakettale. Küpsis võimaldab üksusel, kes küpsise teie seadmesse pani, tunda see ära erinevatel veebilehtedel teenindus-, seadme- ja sirvimissessioonide ajal. Näiteks võime me kasutada küpsiseid, et tunda teid ära, kui tulete Saidile tagasi, et pakkuda teile paremat kogemust meie lehtede kasutamisel. Me võime lubada kolmandatel pooltel Saitidel küpsiseid kasutada, aga me ei kontrolli kolmandate osapoolte küpsiste kasutamist ega sisu. Veebibrauserid võimaldavad sageli oma brauserit konfigureerida nii, et võite kõiki küpsiseid aktsepteerida, kõiki tagasi lükata või lasta saata teade, kui teile on saadetud küpsis. Kui te valite küpsistest loobumise, siis pange palun tähele, et te ei pruugi saada kasutada kõiki Saitidel olevate seadete ja funktsioonide eeliseid. Lisainfo saamiseks küpsiste kohta ja kuidas neid hallata klikkige siia

Veebimajakad ja sarnased tehnoloogiad on väiksed koodid, mis on sisestatud veebilehtedele, reklaamidele, e-kirjadele, mis suhtlevad kolmandate osapooltega. Meie kasutame veebimajakaid näiteks selleks, et lugeda kokku mitu kasutajat on teatud veebilehte külastanud, samuti selleks, et jagada või suhelda küpsistega ja et mõista kasutusmustreid. Me võime lisada veebimajaka ka e-kirjadele, et saada teada, kas sõnum avati, kas selle alusel tegutseti või saadeti see edasi.

On veel teisigi lokaalseid hoiustamis- ja interneti tehnoloogiaid, nagu näiteks lokaalsed jagatud küpsised (Local Shared Objects) (kutsutakse ka “Flash-küpsisteks”) ja HTML5 lokaalne hoiustamine, mis opereerib sarnaselt ülalkirjeldatud küpsistele. Palun pange tähele, et need tehnoloogiad erinevad küpsistest ja teil ei pruugi olla võimalik neid tavaliste brauserivahendite ja -seadetega kontrollida. Lisainfo saamiseks Flash-küpsiste haldamise kohta klikkige siia

10. Mitte jälgida

Veebibrauserid võivad võimaldada teil saata “Mitte jälgimise” palvet. Hetkel me ei vasta “Mitte jälgimise” signaalidele, kuna puudub tööstusharu standard selle kohta, mida, kui üldse, peaksid veebilehed tegema, kui nad sellise signaali saavad. Me jätkame uute tehnoloogiate ülevaatamist ja võime vastu võtta standardi, kui see luuakse.

11. Online reklaam

Me võime oma veebilehtedel näidata oma toodete ja teenuste reklaame. Võidakse kasutada küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda teile reklaami, mis põhineb teie sirvimistegevusel ja huvidel. Paljud online reklaamiga tegelevad ettevõtted osalevad tööstusharu poolt arendatud programmides, mis on loodud pakkuma tarbijatele valikuid selle kohta, kas nad soovivad saada suunatud reklaami. Lisainfo saamiseks külastage veebilehti, mida opereerib Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) ja Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices/). Lisainfo kohalikes keeltes on saadaval aadressil http://www.youronlinechoices.com/. Kui te asute Euroopa Liidus, siis saate lisainfot siit. Palun pange tähele, et isegi kui te valite tööstusharupõhise, huvidel põhineva reklaami mittesaamise, siis saate te ikkagi jätkuvalt üldist reklaami.

12. Online foorumid

Saidid võivad pakkuda avalikult ligipääsetavaid kogukonna foorumeid. Te peaksite olema teadlik, et mis tahes andmeid, mida te nendes kohtades edastate, võidakse lugeda, koguda ja kasutada teiste isikute poolt. Selleks, et paluda oma isikuandmete eemaldamist nendest foorumitest, saatke meile e-kiri aadressil privacy@herbalife.com. Mõnedel juhtudel ei pruugi teie isikuandmete eemaldamine olla võimalik.

13. Kolmandate poolte lingid

Saidid võivad sisaldada linke veebilehtedele, mida opereerivad ja haldavad kolmandad osapooled ja mille üle meil puudub kontroll. Mis tahes andmeid, mida te kolmandate osapoolte veebilehtedel edastate, töödeldakse vastavalt iga veebilehe privaatsuspoliitika tingimustele ja me soovitame teil nendega tutvuda enne, kui avalikustate mis tahes andmeid kolmandate osapoolte veebilehtede operaatoritele. Meil ei ole kohustust ja me ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu, tegevuse ja eeskirjade eest. Linkide lisamine kolmandate osapoolte veebilehtedele meie Saitidel ei tähenda mingil moel nende veebilehtede sisu, tegevuse ega eeskirjade heakskiitmist.

14. Kolmandate poolte funktsionaalsus

Osa Saitidel olevast funktsionaalsusest võib olla pakutud kolmandate osapoolte poolt, mis ei ole Herbalife’iga seotud. Need üksused võivad koguda või saada teatud andmeid teie Saitide kasutamise kohta, sealhulgas läbi küpsiste, veebimajakate ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise. Herbalife ei vastuta nende üksuste privaatsuspoliitika eest.

15. California andmekaitse

California osariigi residentidel on California Tsiviilkoodeksi alusel õigus nõuda Californias äriga tegelevatelt ettevõtetelt nimekirja kõikidest kolmandatest osapooltest, kui neid on, kellele ettevõte on eelmise aasta jooksul otseturunduseesmärgil üle andnud isikuandmeid (nt. 2016. aastal tehtud nõude puhul on võimalik saada andmeid 2015 üleandmistegevuse kohta). Me järgime seda seadust, pakkudes California residentidele võimalust öelda meile, et nad ei soovi oma isikuandmete jagamist kolmandate osapooltega otseturunduseesmärkidel. Sellise nõude esitamiseks saatke meile e-kiri aadressil privacy@herbalife.com. Te peate lisama Saidi nime ja “California Resident” teema reale ning oma täisnime, e-posti aadressi ja postiaadressi sõnumisse. Pange palun tähele, et käesoleva punkti alusel esitatud nõue kehtib üksnes teie isikuandmete kasutamise ja üleandmise kohta Herbalife'i poolt. Te peate sama nõude esitama oma Herbalife’i Sõltumatule Distribuutorile, kui soovite saada teavet mis tahes andmete üleandmise kohta, mida tema on teinud seoses teie isikuandmetega.

16. Käesoleva poliitika muudatused

Käesolev privaatsuspoliitika on viimati uuendatud käesoleva teksti alguses näidatud kuupäeval. Herbalife jätab enesele õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat mis tahes ajal muuta. Poliitikasse sisseviidud mis tahes muudatused jõustuvad kohe peale vastavat teavitust, mis võidakse teile edastada postitades viimase versiooni Saitidele. Teie edaspidine Saitide kasutamine tähendab nimetatud muudatuste aktsepteerimist. Vaadake käesolev privaatsuspoliitika aeg-ajalt üle, et oleksite tutvunud selle hetkel kehtiva versiooniga. Saitide kasutamine peale nimetatud muudatuste postitamist, tähendab teiepoolset nõustumist nende muudatustega.

17. Kui mul tekib küsimusi?

Herbalife võtab privaatsusküsimusi väga tõsiselt. Kui teil on küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust: 800 West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015 (Attn: Privacy Dept.), privacy@herbalife.com, 866-866-4744.et-EE | 24.04.2018 3:45:29 | NAMP2HLASPX01